Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı
 
MÜBADELE İLANI
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ait, hek/hurda durumunda bulunan 26 (yirmialtı) adet taşıt, 4645 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanması hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life araç ile mübadele (karşılıklı değişim) edilecektir.
1-      İDARENİN
a)      Adresi: Sağlık  Mahallesi Poyraz Sokak No: 25 Merkez / BOLU
b)     Telefon ve Faks Numarası: (374) 215 37 21-22-23 - (374) 215 52 63
c)      Elektronik posta adresi: http://www.bolu.pol.tr
2-      MÜBADEELE KONUSU MALIN
a)      Niteliği, türü ve miktarı: Mübadele ile ilgili şartnamede miktarı ve özellikleri belirtilen ve tahmini bedeli 419.750,00 TL olan HEK durumdaki (26) adet taşıtın, 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life araç ile mübadelesi yapılacaktır.
b)     Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri       : Emniyet Müdürlüğü - Lojistik Şube
        Müdürlüğü / BOLU
c)      Mübadelenin Yeri                                 : Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet
Binası (Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak                 No.25 14300         Merkez/BOLU)
 
d)     Mübadelenin tarihi ve saati                  : 12.07.2018 Perşembe Günü Saat: 14:00
 
3-      Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini
     Mübadele dokümanı ve Şartnamesi, İdarenin Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı Doküman Bedeli Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4-      Taşınır malların yerinde görülmesi
      Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08:30 – 17:30 saatleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir.
5-      Mübadeleye katılabilme şartları
 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,
c) Dökümanın satın alındığına dair belge
d) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
e) Mübadele edilecek malzemeleri görerek ihaleye girdiğine dair taahhütname
   (örneği mübadele doküman dosyasında olacak)
f) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu
       Ticaret  ve/veya Sanayi odası yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odası belgesi
       a-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda     alınmış, ilgisine göre ticaret ve /veya sanayii odasına yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
       b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,   
g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza  beyannamesi veya imza sirküleri
a-Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi
b-Tüzel Kişi olması halinde  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri.
h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin;
2- Tüzel kişilik olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, Komandite ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet bakanlığı adli sicil istatistik genel müdürlüğne bağlı birimlerden alacakları adli sicil belgesi istenir.
 
6-      Mübadeleye katılamayacak olanlar
           Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.
a)  Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,
b) Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,
c)  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
ç)  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),
d)  Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 11.maddesinde belirtilenler mübadeleye katılamaz
7-      Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini kapalı zarf içerisinde sunmak ve daha sonra sözlü olarak açık artırma usulü şeklinde ihale gerçekleştirilir.
8-       Sözleşme yapılacaktır. Ancak ihale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.
9-       Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
10-   İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-   Mübadeleye Konu Araç listesi aşağıda belirtilmiştir.
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK ARAÇLARA AİT BİLGİLER
S.No
Plakası
Markası
Modeli
Motor
Hacmi
Motor
Gücü
Kilometre
Faal /
Arızalı
1
14 A 0009
Ford Connect
2011
1800
66 KW
174978
Arızalı
2
14 A 0193
Toyota Corolla
2001
1600
59 KW
351194
Faal
3
14 A 0201
Toyota Corolla
2003
1600
81 BG
251520
Faal
4
14 A 0210
BMW Motosiklet
2006
1200
100 KW
81838
Arızalı
5
14 A 0212
BMW Motosiklet
2006
1200
100 KW
90714
Arızalı
6
14 A 0214
Toyota Corolla
2005
1600
81 BG
323130
Faal
7
14 A 0215
BMW Motosiklet
2005
1200
50 KW
49847
Arızalı
8
14 A 0216
BMW Motosiklet
2006
1200
100 KW
96778
Arızalı
9
14 A 0218
BMW Motosiklet
2006
1200
100 KW
90174
Arızalı
10
14 A 0226
Ford Connect
2007
1800
66 KW
231826
Faal
11
14 A 0228
Ford Transit
2007
2400
88 KW
129973
Arızalı
12
14 A 0230
Ford Connect
2007
1800
90 BG
194939
Faal
13
14 A 0231
Ford Connect
2008
1800
90 BG
282128
Arızalı
14
14 A 0233
Hyundai Accent
2008
1600
112 BG
167042
Faal
15
14 A 0239
Renault Clio
2009
1400
98 KW
168540
Faal
16
14 A 0242
Renault Megane 2
2008
1600
82 KW
384635
Arızalı
17
14 A 0243
Ford Connect
2009
1800
82 KW
245445
Faal
18
14 A 0246
Ford Connect
2009
1800
82 KW
143747
Arızalı
19
14 A 0249
Yamaha Motosiklet
2007
250
14 KW
7457
Faal
20
14 A 0251
Renault Megane 2
2009
1600
82 KW
367898
Faal
21
14 A 0252
Renault Megane 2
2009
1600
82 KW
381107
Faal
22
14 A 0253
Renault Megane 2
2009
1600
82 KW
389654
Arızalı
23
14 A 0264
Ford Connect
2009
1800
66 KW
189117
Faal
24
14 A 0273
Hyundai Accent
2011
1600
112 BG
166790
Faa
25
14 A 0301
Renault Fluence
2013
1600
82 KW
401425
Arızalı
26
14 A 0360
Renault Clio
2009
1800
82 KW
238639
Faal
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS