Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

egitim

Giriş
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik Bilimleri Fakültesi
Güvenlik Bilimleri Fakültesi; 25.04.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans düzeyinde eğitim vermek üzere kurulmuştur. Fakülte'nin asıl amacı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu ilk düzey polis yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz mezuniyetlerini müteakip Emniyet Teşkilatı'nın değişik birimlerine Komiser Yardımcısı rütbesiyle atanmaktadır.

Fakültemiz altı Bölüm Başkanlığından oluşmaktadır.
 
Bunlar;
1. Ceza Adaleti Bölüm Başkanlığı,
2. Güvenlik Yönetimi Bölüm Başkanlığı,
3. Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı,
4. Zorunlu ve Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı,
5. Uluslararası Güvenlik Bilimleri Bölüm Başkanlığı,
6. Sınır Güvenliği Bölüm Başkanlığıdır.

Fakültemizde verilen eğitim sekiz dönem olacak şekilde toplam dört başarılı yıl sürmektedir. Her dönem en az 14 hafta sürmektedir.

Öğrencilerimizin gerek teorik gerekse de pratik bakımdan en son uygulama ve anlayışlar ışığında yetiştirilmesine çalışılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin hukuki bakımdan kuvvetli bir donanımla, evrensel ifade özgürlüğü ile insan haklarına saygılı birer birey olarak yetiştirilmelerine son derece özen gösterilmektedir.

Bologna Sürecine katılmış bir yüksek öğretim kurumu olarak, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyumlu bir eğitim-öğretim sunmaktadır.

Uluslararası polis işbirliğinin en önemli enstrümanlarından birisi de ortak eğitim programlarının uygulanmasıdır. Ülkemizin uluslararası güvenlik alanındaki işbirliğine katkısının artırılması ve uluslararası güvenlik politikalarının tespitinde etkinlik kazanmasının temini için ikili anlaşmalarla birçok coğrafi ve kültürel komşu ülkeden öğrenciler Fakültemizde eğitim görmektedir. Fakültemizde 19 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır.

Akademi ve Fakülte hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile kurulan Anabilim Dallarında 2002 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Öğretim;
Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.
Yüksek Lisans programı tezli olarak yürütülür.
Yüksek Lisans programı toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylardan yüksek lisans eğitimine kabul edilenler talep etmeleri halinde on sekiz ay ücretli izinli sayılırlar. Ancak, akşam programına katılacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli için ücretli izin onayı alınmayacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Yüksekokulların amacı öğrencileri;
* Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,
* Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
* Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
* Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
* Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
* Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
* Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
* Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
* Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
* Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
* Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
* Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.
Daha fazla bilgi edinmek ve müracaat şartlarını görmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
Polis Meslek Yüksek Okulu
 
Polis Koleji
Polis Kolejinin misyonu; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş; Teşkilatımızın değerlerini, ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirerek Polis Akademisine veya Emniyet Teşkilâtının ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara öğrenci kaynağı sağlamaktır.

Polis Koleji;

* Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitime önem veren,
* Çağdaş ve demokratik yönetim felsefesine sahip,
* Eğitim yöntemleri ve teknolojisi sürekli gelişen,
* Ahlaki ve bilimsel değerlere saygılı, örnek insanlar yetiştiren,
* İçinde bulunduğu topluma ve teşkilatına katkı sağlayan, bir okuldur.

Daha fazla bilgi edinmek ve müracaat şartlarını görmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
 
Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO)
 
Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara'da bulunan devlet üniversitelerinin (Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ) çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.


Daha fazla bilgi edinmek ve müracaat şartlarını görmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
 
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)
 
Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumlarımızdır.
Daha fazla bilgi edinmek ve müracaat şartlarını görmek istiyorsanız lütfen tıklayınız.
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25 14300 Merkez BOLU
Santral : (374) 215 37 21 - 22 Dahili : 6320 Faks: (374) 215 52 63

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS