Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ruhsatlar

Giriş
 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

2018 yılı harç, vergi ve ciro miktarları:
 
1-Silah Taşıma                          : 4596,50 TL.
2-Silah Bulundurma                  : 1470,90 TL.
3-Yivsiz Av Tüfeği                     :  35,70 TL.
4-Yıllık Satış Tutarı( Ciro          : 11.800.000 TL.
5-Kurumları Vergisi                   : 229.000 TL.
6-Gelir Vergisi                           : 114.000 TL.

 

  

  • Harç Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Müracaat Sırasında İbraz Edilecektir.
 
İstenecek Belgelere İlişkin Hususlar;
Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7'nci maddesi)
Ortak olarak istenecek belgeler;
      Dilekçe.
      Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
      Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.
      1.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince a ve c bendinden istenmeyecektir.)
Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.
      (a) Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlikede olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler.
      (b) Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir).
      (c) Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı.
 
 
Ortak olarak istenecek belgeler;
      Dilekçe.
      Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
      Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.
Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.
      Görev belgesi: Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Emniyet Teşkilatı personelinden görev belgesi istenmeyecek. Personel Bilgi Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır.
      Yönetmeliğin 8' inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1).(2).(3).(4).(5).(10) ve (15) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sağlık sebebiyle sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık kurulu raporu istenecektir.
 
Emekli kamu görevlileri (Yönetmeliğin 10'uncu maddesi)
Ortak olarak istenecek belgeler;
      Dilekçe.
      Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
      Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu
Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.
      Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı.
     Emekli kimlik kartı fotokopisi.
     Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık kurulu raporu.
     İlişiği kesilen Güvenlik Korucularından Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığını gösterir belge.
 
Meslek mensupları (Yönetmeliğin 9'uncu maddesi) Ortak olarak istenecek belgeler;
     Dilekçe.
     Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
     Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu.
     1.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince).
Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine göre aşağıdaki belgeler de istenir.
(b)  Fahri Temsilciler;
     Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
(c)  Basın Mensupları;
     Basın. Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden basın mensubu olduğuna dair yazı. (Pol-Net silah ruhsat programına entegre edilmesi halinde çıktı alınacak.)
     Basın kartı fotokopisi.
(ç)  Kuyumcu ve Sarraflar;
     İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi.
     Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
     Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
     Oda kayıt belgesi.
(d)  Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Ateşli Silah Üreten İmalathane Sahipleri, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri;
     Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
     Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
     Oda kayıt belgesi.
 
Güvenlik belgesi olan kişilerden;
     İş sahibinin yazılı müracaatı.
     İş sahibinden istenen belgeler (e) bendi için.
     Güvenlik belgesi fotokopisi.
(e) Banka Müdürleri;
     Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi.
(f)          Pilotlar;
      Kurum yazısı,
      Pilotluk lisans fotokopisi.
(g)          Yıllık Satış Tutarı (Ciro);
      Mükellefiyeti ve yıllık satış (ciro) veya yıllık vergi tutarını gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı).
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Oda kayıt belgesi.
(ı) Arazi Sahipleri
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
      Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı.
      Yapılan zirai faaliyetin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
(ğ)        Sürü Sahipleri;
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
      Yapılan hayvancılık faaliyetinin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı
      İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
      Oda kayıt belgesi.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi.
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Bayilik sözleşme fotokopisi.
      Oda kayıt belgesi.
      İş sahibinin yazılı müracaatı.
      İstasyon sahibinden [(k) bendi için] islenen belgeler.
 
 (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar;
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı,
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı.
      Oda kayıt belgesi.
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler [(m) bendi için].
(n) Poligon Sahipleri;
      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı.
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Oda kayıt belgesi.
Poligonda görevli bekçilerden;
İşverenin yazılı müracaatı.
İşverenden istenen [(n) bendi için] belgeler.
(o) Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler;
      Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
      (ö) Arıcılık Yapanlar;
      En az yüz adet kovanı bulunduğuna ilişkin il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
      Müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait 200ü kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu,
      Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancık müdürlüğünün yazısı.
       Oda kayıt belgesi.
(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler;
       İş sahibinin yazılı müracaatı,
       Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin sergi dairesi yazısı.
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Oda kayıt belgesi.
(r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar;
      Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar;
       Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
      İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
       Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı.
      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarım gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
      Oda kayıt belgesi.
 
(ş) Avukatlar:
              Bağlı bulundukları barodan üyelik yazısı.
Noterler;
              Noterlik görev belgesi.
              Vergi dairesi yazısı.
              Oda kayıt belgesi.
(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
              Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
              Görevle ilgili seçim tutanağı.
(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar;
              Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi.
(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar;
              Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi.
 
 
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI İŞLEMLERİ
- Valilik\Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış satın alma, yenileme ve devir alma talebini bildirir dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-Nüfus cüzdanı( T.C Kimlik numarası yazılı)
-Yenileme ve devir alma talebinde bulunanlar, MKE kurumundan yeni silah alma talebinde bulunanlar 4 adet fotoğraf ( son 6 ayda çekilmiş)
- Yenileme ve devir alma talebinde bulunanların silah ruhsat fotokopisi
- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Kurul Raporu
- Vergi Dairelerinden 1000 lirayı aşan tutarda borcu olmadığını gösterir belge
-Orman Bölge Müdürlüğünden verilmiş Avlanma belgesi fotokopisi
-İlgili kurumdan alınmış Avlanma Pulu
- Otomatik veya Yarı Otomatik Yivli Av Tüfeklerinin Ruhsatlandırılması ve Devri Yapılamamaktadır, ancak daha önce verilmiş olan ruhsatlar müktesep hak kapsamında ruhsat sahibinde devam ettirilmekte olup yine ikinci bir şahsa devri yapılamamaktadır.
 
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI İŞLEMLERİ
- Valilik\Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış satın alma, yenileme ve devir alma talebini bildirir dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-Tüfek ruhsatı almada sakınca olmadığına dair(fiziki, nörolojik ve psikolojik açıdan) sağlık raporu( Sağlık Ocağından da alınabilir)
-Vergi Dairelerinden 1000 lirayı aşan tutarda borcu olmadığını gösterir belge
-Yatırılan harç bedelini gösterir dekont
-Tüfek devir alma işleminde iki taraflı dilekçe verilmesi ve iki tarafın da satış sözleşmesi için şubede hazır olması
-Yenileme ve devir işlemlerinde ruhsatlandırılmış olan tüfeklerin tespit işlemleri için Şubeye getirilmesi
-Yenileme işlemlerinde süresi dolmuş olan tüfek ruhsatının getirilmesi
-2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 
*Yivsiz Av Tüfeği ruhsatı alabilmek için taleplinin 18 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.
Yıllık mermi almak için yapılacak işlemler
-Valilik\Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış talebi bildirir dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-Silah ruhsatının fotokopisi ile birlikte Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
*Yıllık mermi hakkı 200 adet olup, mermi satın alma belgesi düzenlendiği tarih itibariyle bir yıl geçerlidir.
 
SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ İŞLEMLERİ
- Valilik\Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış satın alma, yenileme ve devir alma talebini ayrıca satılacak malzemelerin cinslerini bildirir dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-İş yerinin kendi mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösterir belge
-Müracaat sahibinin alacağı Sağlık Kurul Raporu( Av bayi ruhsatı alır ibareli)
-Noterden alınacak Taahhütname (2521ve 5729 sayılı kanun hükümleri ile87\12028 karar sayılı tüzük hükümlerine uyulacağına dair)
- 4 Adet fotoğraf ( son 1 yıl)
- Kimlik Fotokopisi.
 
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi    Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
- Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
- Müracaat sahibini sıhhi durumunu gösterir Sağlık Kurul Raporu
- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi talep formu
- Öğrenim durumu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
- Sınav giriş ücret dekontu
- Kimlik Fotokopisi.
 
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
- Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-Av bayisinden verilen faturanın aslı
-Nüfus Cüzdanı
-Kurusıkı silah ile birlikte Silah ve patlayıcı Maddeler Şubesine gidilecek
 
 
 
 
 
 
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
 
- Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
 
-Depolama izin belgesi örneği
-Depolama Denetleme formu
-Depo tespit tutanağı
-İhtiyaç raporu
-Temsile yetkili kişi taahhütnamesi
-Ateşleyici yeterlilik belgesi
-Ateşleyici taahhütnamesi
-Ateşleyici Vekaletnamesi.
-Nakilci güvenlik belgesi
-Nakilci vekâletnamesi
-Nakilci taahhütnamesi
-Yapılacak işi gösterir belge
-Depo muvafakatnamesi
-Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
-Ticaret sicil gazetesi veya oda sicil kayıt sureti
-Maden Mühendisi Diploma Fotokopisi.
-İmza Sirküsü
 
 
PATLAYICI MADDE TAŞIMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
- Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe( İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden havale ettirilecek)
-Taşımanın şekline göre patlayıcı madde ithal, ihraç, transit geçiş, devir, üretim ve satış, satın alma ve kullanma vb. türlerini gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
- Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı veya onaylı sureti
-Nakil yapacak araca ait tescil ve trafik belge fotokopisi
- Nakilci güvenlik belgesi
-Depo tespit belgesi
-Fatura veya sevk irsaliyesi
-Araçlar için K yetki belgesi (ADR EX-II ve ADR EX-III Belgesi Sahiplerinden K yetki belgesi getirmesine gerek yoktur.)
 
 
 
 
 
 
 
HAVAİ FİŞEK KULLANIM İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satış ve kullanımına ilişkin düzenlemeler; Tüzüğün 93, 116 ve 117. maddeleri ile yerel şartlar göz önüne alınarak mülki idare amirliklerce düzenlenmektedir. Yapılacak işlemler;
 1) Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe;
a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsi ve miktarı,
 
 
b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, 
c) Kullanacak olan kişiler,
d) Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı.
2)  Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi     ve TC Kimlik Numarası,
3)   Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği taahhütname,
4)   Beş kilogramın üzerindeki piroteknik maddelerin taşınmasında, nakil görevlilerinin vereceği taahhütname,
5)    Bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
6)    Piroteknik maddeleri kullanacak kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenecektir.
    Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, ilgililerin Tüzüğün Ek 1. maddesine göre patlayıcı madde işleriyle iştigal etmesine engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde mülki amirden piroteknik madde kullanımı için izin verilebilecektir.
 
 
 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhsaniye Mahallesi Dere Sokak Ek Hizmet Binası  14100 Merkez BOLU
Santral : (374) 215 37 21 - 22 Dahili : 3232-33-34-35-36  Faks: (374) 215 52 63

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS